ΥΓΕΙΑ

1. Εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας μαζί με την Ελλάδα για απεξάρτηση από τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες.
2. Προστασία του λαού από κυκλώματα και νοοτροπίες εκμετάλλευσης της υγείας.
3. Η δωρεάν παροχή υγειονομικών υπηρεσιών αποτελεί το θεμέλιο του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής αναδιανομής του πλούτου.
4. Προληπτική ιατρική.